Rejestracja

Imię

Nazwisko

Zawód

Specjalizacja

Placówka

Adres placówki

Telefon

Adres e-mail

Dzień konferencji

OPCJONALNE ZGODY MARKETINGOWE:

Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowany/a otrzymywaniem informacji o produktach i usługach Roche Polska Sp. z o.o. lub Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., w tym otrzymywaniem magazynu LabForum, uprzejmie prosimy o wyrażenie w tym celu swojej zgody poprzez zaznaczenie poniższych pól. Poniższe zgody są całkowicie dobrowolne i mogą być w każdej chwili wycofane. W celu wycofania zgody należy skontaktować się z nami poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres:
a) w przypadku zgód wyrażonych na rzecz Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., - ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej dia.daneosobowe@roche.com.
b) w przypadku zgód wyrażonych na rzecz Roche Polska Sp. z o.o. – ul. Domaniewska 39B, 02-627 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej ochrona.danych@roche.com

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Roche Polska Sp. z o.o. informacji handlowych i marketingowych, przekazywanych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz tzw. automatycznych systemów wywołujących, drogą:

Tak - elektroniczną, na podany w formularzu adres e-mail. ** Niezbędne podanie w formularzu adresu e-mail
Tak - telefoniczną, poprzez kontakt przedstawiciela, na podany w formularzu numer telefonu. * Niezbędne podanie w formularzu numeru telefonu

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., informacji handlowych i marketingowych, przekazywanych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz tzw. automatycznych systemów wywołujących, drogą:

Tak - elektroniczną, na podany w formularzu adres e-mail (również magazyn LabForum). ** Niezbędne podanie w formularzu adresu e-mail
Tak - telefoniczną, poprzez kontakt przedstawiciela, na podany w formularzu numer telefonu. * Niezbędne podanie w formularzu numeru telefonu

Tak - Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami przez Alfakonferencje S.C. z siedzibą w Skórzewie, jako administratora danych osobowych w celu organizacji kursu/warsztatów i informowania mnie o przyszłych konferencjach i kursach. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do moich danych i możliwości ich modyfikacji.

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych przekazanych na formularzu rejestracyjnym (dalej jako „Dane Osobowe”), jest:

 1. Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 8, 00-728 Warszawa („RDP”) w odniesieniu do danych osobowych przekazanych tej spółce lub
 2. Roche Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 39B, 02-627 Warszawa w odniesieniu do danych osobowych przekazanych tej spółce

(dalej łącznie jako „Administratorzy”, a każda ze spółek z osobna jako „Administrator” działający jako niezależni Administratorzy).

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest:

 1. a) zawarcie i realizacja umowy uczestnictwa w spotkaniu organizowanym przez każdego z Administratorów – na podstawie 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”);
 2. b) marketing produktów lub usług, w tym w szczególności wysyłanie materiałów informacyjnych i marketingowych oraz prowadzenie badań rynkowych (w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych o produktach i usługach) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wyłącznie w razie wyrażenia dobrowolnej zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej i wyłącznie w odniesieniu do Administratora, na rzecz którego została wyrażona zgoda.

W każdej chwili może Pani/Pan zmienić swoje zgody na kontakt za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych, w tym zmienić preferowaną formę kontaktu lub wycofać zgody na poszczególne kanały komunikacji. Wycofanie zgody na daną formę kontaktu pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem działań podejmowanych przez danego Administratora na podstawie takiej zgody, które były realizowane przed jej wycofaniem.

Odbiorcy danych

Dane mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora , a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym m.in.: świadczącym usługi mające na celu realizację umowy uczestnictwa w spotkaniu organizowanym przez Administratorów, obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji umowy lub działań marketingowych i świadczącym usługi mailingowe, prowadzącym obsługę finansowo-księgową, zewnętrzne archiwa dokumentacji, doradztwo prawne oraz podmiotom, którym zlecono dochodzenie roszczeń, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Ponadto w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia przejrzystości interakcji finansowych Administratorów z przedstawicielami zawodów medycznych, dane dotyczące zawartej umowy w zakresie obejmującym: imię i nazwisko, adres, przedmiot umowy a także kwota otrzymanego wynagrodzenia lub wartość udzielonego świadczenia oraz data jego otrzymania mogą być przekazywane do innych spółek z grupy kapitałowej Roche wskazanych w https://www.roche.com/about/business/roche_worldwide.htm.

Transfer danych do państw trzecich (państw spoza EOG)

Ponieważ grupa kapitałowa Roche jest organizacją globalną, udostępnienie danych osobowych niektórym odbiorcom z tej grupy może skutkować ich transferem do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym także do państw wobec których Komisja Europejska nie wydała decyzji o zapewnianiu takiego samego poziomu ochrony danych jak w Unii Europejskiej. W takim przypadku Administratorzy stosują wobec udostępnianych danych odpowiednie środki zabezpieczające w postaci Standardowych Klauzul Umownych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską. W celu uzyskania dostępu do informacji o stosowanych zabezpieczeniach w przypadku transferu Danych Osobowych poza EOG należy złożyć zapytanie na adres poczty elektronicznej:

 1. daneosobowe@roche.com w odniesieniu do danych osobowych przekazanych Roche Diagnostics Polska sp. z o.o. lub
 2. danych@roche.com w odniesieniu do danych osobowych przekazanych Roche Polska sp. z o.o.

 

Okres przechowywania danych

Dane Osobowe, których przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie zgody, będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Dane przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy lub dochodzenia lub odpierania roszczeń z niej wynikających będą przetwarzane przez cały czas realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez czas związany wygaśnięciem roszczeń związanych z umową oraz przez czas określony przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej, przy czym dane przetwarzane w celu zapewnienia przejrzystości interakcji finansowych przetwarzane będą przez lat sześć.

 

Zasady gromadzenia danych

Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne. W zakresie, w jakim dane zbierane są w celu zawarcia i realizacji umowy, brak danych może uniemożliwić prawidłową realizację umowy, bądź jej zawarcie. W ramach wyżej wskazanych celów przetwarzania podane Dane Osobowe mogą być łączone z informacjami zebranymi z publicznie dostępnych źródeł, tj. stron internetowych placówek medycznych, skąd mogą być pozyskiwane dane takie jak: nr telefonu, adres e-mail, adres miejsca pracy.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec każdego z Administratorów z następujących praw:

 1. a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
 2. b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”), przy czym Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa,
 3. c) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
 4. d) prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania Danych Osobowych, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem z prawa do wycofania zgody,
 5. f) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, określoną w art. 6 ust. 1 pkt f. RODO,
 6. g) prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się wykorzystując następujace adresy:

 1. w przypadku gdy kontakt dotyczy Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., – Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej dia.daneosobowe@roche.com.
 2. w przypadku zgód wyrażonych na rzecz Roche Polska Sp. z o.o. – ul. Domaniewska 39B, 02-627 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej danych@roche.com

Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez danego Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.